Operacions vinculades

Assegura les teves operacions vinculades.

934 646 210

Consulta sense compromís
quina és la millor opció per tu.
Contacta amb nosaltres

Li oferim seguretat i respostes davant les operacions vinculades.

La normativa sobre operacions vinculades obliga les empreses en general a valorar les operacions pel valor normal de mercat, és a dir, la contraprestació que s’acordaria entre subjectes independents, excepte prova en contra i també a conservar la documentació que justifiquen aquestes operacions.

Si et trobes en aquesta situació, des de Lladó Grup Consultor podem assessorar-te. Comptem amb un equip format que gestiona i resol situacions de diferents nivells de complexitat que poden sorgir en les empreses amb operacions vinculades. El nostre objectiu és sempre acompanyar-te i donar-te solucions en el procés de justificar les operacions.

Un equip format en operacions vinculades t’assessorem amb les millors opcions per la teva empresa.

 • Som un equip de professionals en formació especialitzada en operacions vinculades i obligacions tributàries, amb una llarga trajectòria i contrastada experiència.
 • T’oferim assessorament i solucions durant totes les fases de les operacions vinculades.

Operacions vinculades

Les operacions vinculades es refereixen a operacions de tipus mercantil que s’efectuen entre persones físiques o jurídiques amb una vinculació alta amb la finalitat de portar un control exhaustiu i reduir el frau de tipus fiscal i que han de ser declarades per a aquells que estiguin obligats pel model 232 de l’agència tributària.

Necesites assessorament en operacions vinculades?

 • T’ajudem a identificar si la teva empresa té operacions vinculades.
 • T’assessorem en el procés de valoració.
 • T’acompanyem en les obligacions tributàries que comporten.

Consulta personalitzada

Obligacions tributàries

Declaració informativa d’obligat compliment. Model 232.

Complementació i tinença de documentació específica.

T'assessorem en totes les obligacions de la teva empresa.

 • T’oferim a nivell legal i tributari.
 • Un estudi i preparació dels Acords Previs de Valoració.
 • Defensa jurídica administrativa i jurisdiccional.

Consulta’ns

Webinar sobre Operacions vinculades

i Obligacions tributàries.

Preguntes freqüents:

Relacionades amb Operacions vinculades i Obligacions tributàries.

Què son les operacions vinculades?

Les operacions vinculades són totes aquelles operacions realitzades amb entitats entre les quals existeixen relacions de dependència o vinculació.

Exemple d’operacions vinculades poden ser les operacions mercantils entre companyies que pertanyin a un mateix consorci empresarial, entre una empresa i socis, administradors o alts càrrecs d’aquesta o amb algun dels familiars vinculats a persones que ostentin una posició rellevant dins de la pròpia empresa.

I la normativa d’operacions vinculades trasllada la càrrega de la prova al contribuent, qui haurà de valorar les operacions a preus de mercat. A més, és obligatori preparar l’Informe denominat Local file de preus de transferència cada any.

A qui obliga la normativa d’Operacions vinculades?

Aquesta normativa obliga a aquelles entitats que realitzin operacions entre societats vinculades que excedeixin de 250.000€.

Quines operacions vinculades s'han de documentar?

 • Tangibles (compra o venda de productes i fabricació).
 • Serveis (serveis entre companyies, management fees, re-facturacions, etc.).
 • Financeres (préstecs ordinaris, participatius, cash pool, dipòsits, etc.).
 • Intangibles (marques, carteres de clients, fons de comerç, cessió de Know-how, etc.).
 • Societàries (compres-venda o aportació d’accions i immobles, etc.).

Diferència entre empresa associada i vinculada

Existeix vinculació entre empreses quan una de les societats mercantils posseeix la majoria de drets de vot dels accionistes de l’altra empresa o viceversa. Al seu torn, l’empresa amb majoria en la Junta General d’Accionistes posseeix la capacitat de nomenar o revocar a la majoria dels membres de la direcció, el control i l’administració de l’empresa. Per part seva, es considera que existeix associació entre dues empreses si alguna d’aquestes dues posseeix el 25% del capital o dels drets de vot dels accionistes sobre una altra o una proporció superior sempre que aquesta no aconsegueixi el 50%.

Què són les entitats vinculades?

Es consideraran persones o entitats vinculades les següents:
a) Una entitat i els seus socis o partícips.
b) Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
c) Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
d) Dues entitats que pertanyin a un grup.
e) Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan totes dues entitats pertanyin a un grup.
f) Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
g) Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis.
h) Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per cent. L’esment als administradors inclourà als de dret i als de fet.

D’altra banda, existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d’una altra o altres segons els criteris establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

Què passa si no es documenten les operacions vinculades?

La normativa del IS prevé infraccions tributàries:

 • Multa fixa de1.000€ per cada dada i 10.000€ per conjunt de dades omeses, inexactes o falsos, referits a cada obligació documental.
 • Multa del 15% sobre l’import de les quantitats que resultin de correccions valoratives.

Model 232 per a declarar operacions vinculades

Des del seu establiment en el 2017, quan tenen lloc operacions vinculades, AEAT requereix que com a societat presents el model 232.

El model 232, és una declaració del tipus informatiu que has d’emplenar (per la via electrònica) en l’onzè mes des de la finalització del període impositiu anterior.

El que implica que cada any s’hagi de presentar de manera informativa el mes de novembre.

Serà la teva obligació aquesta declaració mode 232 de tipus informatiu en els següents suposats:

Si totes les operacions vinculades en el període impositiu de tipus similar, amb els mateixos participants i en el mateix mètode valoratiu supera la meitat dels ingressos en facturació de l’empresa.
Si passes de cent mil euros en operacions vinculades de tipus similar
Quan les operacions vinculades durant el període impositiu anterior amb la mateixa persona jurídica o física arriben a una suma superior a 250.000 €.
En el cas que es posseeixin valors en territoris considerats paradisos fiscals o s’efectuïn operacions amb societats radicades en aquesta mena de territoris amb condicions fiscals preferents.

Què són Operacions Vinculades Específiques?

Un altre terme referent a les operacions vinculades i que hem de tenir en compte és el de les operacions específiques que són considerades així quan:

Es realitzen entre una persona física amb una tributació de mòduls i una societat si la mateixa persona o els seus familiars fins al tercer grau tenen participacions en aquesta societat per igual o superior proporció al 25%
Quan s’efectuen transaccions amb altres persones físiques o jurídiques que tenen residència en paradisos fiscals, excepte algunes excepcions
Venda de societats o de participacions d’entitats que no cotitzen en borsa.
Venda de béns immobles, a més de transaccions amb actius intangibles
Si no es realitzés una valoració convenient de mercat o de faltar a l’obligació de conservació sobre la documentació que acredita les operacions vinculades i per descomptat el no presentar el model 232 podria arribar a implicar conseqüències de gravetat.

La lluita contra el frau fiscal ha portat amb si canvis legislatius que progressivament van canviant els procediments exercici rere exercici.

Què és el Master File?

En el Reial decret 634/2015 de 10 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de societats, i en la Llei 27/2014, es recull la documentació específica sobre les operacions vinculades o preus de transferència a Espanya exigida per l’Agència Tributària (AEAT) i a la qual hauran d’atenir-se els obligats tributaris.

La documentació específica del grup o “Master File” és un dels documents exigits per la AEAT en matèria de preus de transferència.

El Master File fa referència a la documentació específica del grup, i ha d’oferir una visió general de les activitats del grup multinacional, incloent-hi la naturalesa de les seves activitats econòmiques a tot el món, les seves polítiques generals en matèria de preus de transferència i la distribució dels seus beneficis i activitats a escala mundial, a fi d’ajudar a les administracions tributàries al fet que avaluïn la presència de riscos importants relacionats amb els preus de transferència.

Quina documentació ha de contenir el Master File?

La normativa espanyola estableix en l’art. 15 del Reglament de l’Impost de Societats (RIS) el contingut que ha d’incloure el “Master File”. La informació que ha d’incloure’s en la documentació específica del grup constitueix un “croquis” del grup multinacional i conté informació que vaig poder agrupar-se en cinc categories:

 • Informació relativa a l’estructura i organització del grup.
 • Informació relativa a les activitats del grup.
 • Informació relativa als intangibles del grup.
 • Informació relativa a l’activitat financera.
 • Situació financera i fiscal del grup.

Qui ha de presentar el Master File?

L’import net de xifra de negocis (INCN) és l’indicador a prendre en consideració a l’hora de preparar aquesta documentació. Hauran de preparar-la aquells grups que tinguin un INCN superior a 45 milions d’euros. No existeix un termini de presentació del Master File. Ha d’estar a la disposició de les autoritats fiscals abans que finalitzi el període voluntari de presentació de la declaració de l’Impost de Societats.

Tens més dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudem a resoldre la teva situació.

Notícies relacionades

Tel. +34 934 646 210
mail Lladó Grup
Linkedin Lladó Grup