Operacions vincualdes Operacions intragrup Llado GRup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup Les operacions entre empreses d’un mateix grup es consideren operacions vinculades i s’hauran de valorar a preus de mercat. Convé conèixer els principals aspectes que s’han de tenir en compte en aquests casos per evitar que Hisenda intervingui amb conseqüències molt perjudicials per al grup d’ empreses. Si Hisenda…

Declaracio Operacions vincualdes model 232 Llado Grup

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Redactar un testament per evitar conflictes Llado Grup

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència Redactar bé un testament implica tenir en compte terminis, nomenar els hereus i determinar com es repartiran els béns. Així, s’evitaran problemes amb l’ herència. Les últimes voluntats d’un mort plasmades en un testament poden acabar sent paper mullat si el document no està…

Com protegir herències Llado Grup

Com protegir una Herència

Com protegir una Herència Acollir-se a unes bonificacions de l’Impost de Successions, canviar de residència, donar els béns abans d’heretar-los, recórrer a un desheretament són algunes de les mesures que puguin protegir una herència, contra la destral que suposa el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant). El gravamen varia en funció…