Registre Salarial

T’ajudem a complir amb la

Igualtat Retributiva.

934 646 210

Consulta sense compromís quina és la millor opció per la teva empresa.
Contacta amb nosaltres

Avança en la igualtat de la teva empresa amb el Registre Salarial

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, garanteix, en el seu art. 5, el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball, incloses les retributives.

Així mateix, el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, estableix els elements essencials per a combatre la desigualtat retributiva, desenvolupant els mecanismes per a identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit i lluitar contra aquesta, promovent les condicions necessàries i removent els obstacles existents, a través d’un sistema retributiu transparent, complementat per un procediment d’accés a la informació adequat i per una correcta definició dels aspectes rellevants en la conceptualització del treball d’igual valor.

Però què és el Registre Salarial?

  • Aquest registre salarial  és obligatori per a totes les empreses, independentment del nombre de persones en plantilla, i pertanyents a tots els convenis i acords col·lectius.
  • Registre de tota la informació retributiva desagregada per sexe atenent lloc de treball, grup i/o categoria professional de tots els empleats de la companyia.

Què ha de fer l'empresa?

L’elaboració d’un registre retributiu que incorpori valors mitjans en funció de grups/categories o/i llocs de treball d’igual valor:

  • Salari.
  • Complement Salarial.
  • Percepcions extrasalarials. 
  • Justificació quan existeixi més d’un 25% de diferència entre les retribucions totals d’un i un altre sexe. 
  • Procedeix a realitzat consultes de fins a 10 dies amb els representants dels treballadors.

Quins són els passos que seguirà l’equip de professionals?

  • Recopilació d’informació

  • Càlcul de la bretxa salarial en l’empresa

  • Elaboració del Registre Salarial

Avança en la Igualtat de la teva empresa amb el Registre Salarial

Des de Lladó Grup Consultor un equip de professionals t'assessorem i acompanyem en el procés de l'empresa per a un Registre Retributiu.

Consulta personalitzada

Preguntes freqüents:

Relacionades amb el Registre Salarial

Què és un Registre Retributiu?

El RD Llei 6/2019 va modificar en el seu moment l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors per a incloure la nova obligació per a les empreses: el registre salarial. El nou RD especifica més detalls sobre com ha de dur-se a terme aquesta obligació.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l’empresa, de manera detallada, que mostri de forma separada les retribucions d’homes i dones de la seva plantilla.

En el registre retributiu s’haurà d’incloure tota la informació sobre els salaris, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Què és el Principi de Transparència Retributiva?

A fi de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes, les empreses hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva entès com aquell que, aplicat als diferents aspectes que determinen la retribució de les persones treballadores i sobre els seus diferents elements, permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor que se li atribueix a aquesta retribució. El principi de transparència retributiva té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, la qual cosa concorre quan exercit un treball d’igual valor es percep una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

Quines empreses estan obligades?

Segons l’article 5, totes les empreses hauran de realitzar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs personal directiu i alts càrrecs.

Obligació d’igual retribució per treball d’igual valor: El principi d’igual retribució per treball d’igual valor vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, i a tots els convenis i acords col·lectius

Quins terminis cal realitzar en un Registre Retributiu?

Després del desenvolupament normatiu del 2020, es va establir un termini d’adaptació de 6 mesos per a adaptar-se a les noves obligacions. Això implica que, a partir del 14 d’abril de 2021 totes les empreses hauran de comptar amb un registre retributiu adaptat al RD 902/2020.

Han d'aparèixer els noms i cognoms i el salari mensual que cobra cada persona?

No. És anònim, només reflecteix els valors mitjans de salaris, complements salarials i percepcions extra salarials, tant per sexe com per llocs de treball d’igual valor, categoria professional o grup professional.

Pot qualsevol persona treballadora consultar el registre a l'empresa?

Si l’empresa disposa de representació legal de les persones treballadores, la informació haurà de sol·licitar-se a través d’aquesta, la qual tindrà accés al contingut íntegre d’aquest.

En cas contrari, la pròpia persona treballadora podrà sol·licitar-ho, però la informació facilitada es limitarà a diferències percentuals que existeixin en les retribucions fetes una mitjana de de dones i homes, desagregades en funció de la retribució i el sistema de classificació aplicable.

A quines sancions m'enfronto si no disposo del Registre Retributiu?

D’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions en l’ordre Social la no confecció d’aquest registre està tipificat com falta greu i pot comportar una sanció de fins a 6.250 euros.

D’estimar-se l’existència de discriminació directa o indirecta en matèria retributiva la tipificació de la falta seria de molt greu, podent estar sancionada a partir dels 6.251 euros i fins als 187.515 euros.

Tens més dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudem a resoldre la teva situació
Contacta

Notícies relacionades

Tel. +34 934 646 210
mail Lladó Grup
Linkedin Lladó Grup