La present Política de Privacitat descriu com LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD; i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament a fi d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se, i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des d’aquest lloc web.

Identificació del responsable del tractament

L’entitat responsable del tractament de les seves dades es:

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S.A.

NIF: A58603747

C/ Sant Domènec, 39-41, 8911, Badalona

Telf: 934646210- consultor@lladogrup.com

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades

Tractem dades personals en els següents suposats

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través de einas de xarxes socials, blocs u altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació en línia, com algun dels nostres correus electrònics (p. ex., consultor@lladogrup.com); l’emplenament del nostre formulari de contacte, el nostre formulari de sol·licitud de proposta de servei; o l’enviament a la nostra Àrea Comercial d’un missatge via Whatsapp.
  • Enviament de currículum vitae per a formar part del nostre equip.
  • Creació de comptes d’usuari i accés al Portal Client i/o al Portal del Empleat.

Amb quins fins tractem les seves dades

Des de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD.

Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents a les exposades a continuació:

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients, sobre la base del nostre interès legítim, per a l’enviament de novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de nostra Newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció a la Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa descrit en el text que apareix al peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a consultor@lladogrup.com

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractats únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que es disposa en la nostra política de cookies (https://www.lladogrup.com/politica-de-cookies/); així com per a facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, en el seu cas, per a atendre les seves consultes i suggeriments.

Referent a això podrem tractar dades com ara IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

 

Datos de Curriculum Vitae:

De la mateixa manera, podem tractar dades de Currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través d’e-mail a consultor@lladogrup.com. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs i, si així ho comunica expressament l’interessat, podrem comunicar les seves dades a altres empreses del Grup, perquè el candidat participi també en processos de selecció d’aquestes.

Dades recollides a través del formulari de contacte

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través del formulari de contacte habilitat a tals efectes en el nostre lloc web (https://www.lladogrup.com/contacto/), amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud d’aquestes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

En el seu cas, les dades obligatòries del formulari seran identificats com a tals mitjançant l’indicatiu “()”. En cas d’absència o incorrecció d’aquests, LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a consultor@lladogrup.com qualsevol altre correu del nostre grup consultor. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud del remitent.

En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuïn amb la pàgina de perfil de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cadascun dels teus perfils en les diferents xarxes socials. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials:

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S.A. en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en la casella “ja no m’agrada”.

Twitter: En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retuitar tuits dels seus seguidors, així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn: En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en la casella “Deixar de seguir”.

Newsletter:

Les dades dels subscriptors a la Newsletter seran tractats amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a., així com per a informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis sobre la base del consentiment previ obtingut per part d’aquests.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a consultor@lladogrup.com

 

A qui comuniquem les seves dades

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-los a tercers sense la prèvia autorització del titular d’aquests. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Per això, LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. posa en el seu coneixement que ha subscrit acords de tractament de dades de caràcter personal amb tots els seus proveïdors, limitant, així, el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per prerrogativa legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web.

Altres empreses del grup.

Les seves dades podran ser comunicats a altres empreses del grup, sempre sobre la base del consentiment atorgat pel titular i/o l’interès legítim de les parts; i amb la finalitat d’oferir els diferents serveis de consultoria i assessoria:

LLADÓ ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P.- Servicios jurídics i assessorament legal.

IGC INTER GRUPO CONSULTORES, S.A.- Assessorament fiscal.

ÀMBIT DE PATRIMONIS, S.L. – Serveis financers i comptables.

ETB XARXA D’ASSESSORAMENT INTEGRAL, S.L. – Serveis d’assessoria i gestoria.

INTEGRAL, S.L.P.U. – Direcció i gestió empresarial.

 

Transferència Internacional de Dades

Dins del funcionament intern d’aquest espai web, l’informem que les seves dades podran ser tractats als EUA En aquest cas, LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. vela perquè els països destino de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

Així mateix, i en supòsit que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a la LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a., aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se el corresponent contracte o acord d’encarregat de tractament.

 

Exercici de drets

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, pot dirigir-se per correu electrònic, amb l’assumpte ‘PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS’; acompanyant fotocòpia del seu DNI/NIE o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar a:consultor@lladogrup.com.

 

Tutela de drets davant l'Autoritat de Control

En qualsevol supòsit de vulneració dels seus drets en matèria de protecció de dades personals, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Conservació de les dades

Les dades referides a clients, es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que es disposa en la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través del formulari web, les rebudes per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollits.

Les dades recollides a través de cookies, plug-*in de xarxes socials o sistemes de missatgeria, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la Newsletter seran conservats fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. no seran incorporats a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

 

Responsabilitats de l'usuari

L’usuari garanteix ser major d’edat; disposar de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar tant aquest lloc web com el seu contingut, garantint que són veraços les dades, en el seu cas, faciliti en el formulari de contacte, i reconeixent assumir la responsabilitat d’informar a LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S. a. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquests, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació, i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat per al tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, S.A.Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, pot consultar: