Mitjançant la present política de privadesa li informem que, en compliment del previst en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en els quals es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web seran tractats per LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA, amb domicili en c/Sant Domènec, 39-41, (08911) de Badalona, i proveïda de NIF A58603747, d’ara endavant GRUP LLADÓ.

La finalitat del tractament i legitimació:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat:
– atendre les consultes formulades a través de la web,
– prestar els serveis sol·licitats
– facilitar informació sobre la nostra entitat o de les empreses del grup,
– enviar-li butlletins de notícies i articles d’interès, de les empreses del Grup.

Sobre la base de la petició formulada a través de l’emplenament i enviament del corresponent formulari, haurà de prestar el seu consentiment exprés en els casos en què així se sol·liciti. En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment haurà de comunicar-ho per escrit, mitjançant correu electrònic, a GRUP LLADÓ, mitjançant l’adreça consultor@lladogrup.com.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos GRUP LLADÓ no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si escau.

 

Carrera Professional

www.lladogrup.com posem a la disposició de professionals i candidats un espai en el qual pots facilitar-nos les teves dades de contacte i informació professional i curricular. La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat atendre la seva sol·licitud d’informació d’ocupació o col·laboració professional. La conservació de les dades es limitarà a un any, passat el qual es procedirà a la supressió de les dades i documents aportats.

 

Transferència Internacional de Dades

Dins del funcionament intern d’aquest espai web, li informem que les seves dades podran ser tractats en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, GRUP LLADÓ vetlla perquè els països destino de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i/o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 33 i 34 de la LOPD, Arts. 66 a 68 del RLOPD, i amb caràcter general, atenent als supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).

Així mateix, i en suposat que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a la GRUP LLADÓ, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l’Art. 12 LOPD, Arts. 20 a 22 RLOPD i Art. 28 RGPD (UE), subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat de tractament.

Li informem que les comunicacions de GRUP LLADÓ són generades amb MailChimp, programari informàtic propietat de l’empresa The Rocket Science GroupLLC amb seu als Estats Units d’Amèrica, que compleix amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privadesa entre la Unió Europea i els EUA Data de certificació a l’Escut de Privadesa: 21/11/2016. Fes clic aquí per a més informació sobre l’Escut de Privadesa.

 

Comunicacions de dades:

Les seves dades podran ser comunicats a altres empreses, sobre la base del consentiment atorgat pel titular en el formulari corresponent de www.lladogrup.com als següents destinataris i amb les finalitats indicades:

Destinataris (Empreses del Grup)                       Finalitat de la Cessió 

LLADÓ ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P                       Serveis Jurídics i Assessorament Legal

IGC INTER GRUPO CONSULTORES, S. A.                Assessorament Fiscal

ÀMBIT DE PATRIMONIS, S.L                                       Serveis financers i comptables

ETB XARXA D’ASSESSORAMENT

INTEGRAL, S.L.P.U.                                                         Direcció i gestió empresarial

 

La falta de consentiment per la seva banda a aquesta comunicació de dades suposaria la impossibilitat d’atendre a la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre GRUP LLADÓ.

 

Exercici de drets:

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça consultor@lladogrup.com identificant-se com a usuari de l’espai Web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

 

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

 

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.

 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l’espai web de LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis en els quals LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d’informar a LLADÓ ADVOCATS GRUPCONSULTOR, SA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

 

Mesures de Seguretat:

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, i el RGPD (UE) 679/2016, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de LLADÓ ADVOCATSGRUP CONSULTOR, SA.

LLADÓ ADVOCATS GRUP CONSULTOR, SA podrà modificar el contingut de la seva política de privadesa a qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.