Protocol contra l'assetjament sexual

La defensa dels valors humans

934 646 210

Sol·licita cita prèvia per poder programar la visita amb temps.
Contacta amb nosaltres

Personalitzem el protocol contra l'assetjament sexual per a la teva empresa.

Segons estableix l’article 48 de la LOI, totes les empreses “hauran de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d’aquest”.

Es tracta d’un protocol obligatori per a totes les empreses, segons la Llei d’Igualtat 3/2007, independentment de la seva grandària. No n’hi ha prou amb tenir el document, sinó que ha d’estar convenientment implementat i difós.

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són faltes tipificades com a constitutives d’Infracció Molt Greu en els apartats 12, 13 i 13 bis de l’art. 8 de la LLISOS i des de la Inspecció de Treball s’estan duent a terme intenses campanyes per a la comprovació que les empreses compten amb aquests mecanismes d’actuació en aquest sentit.

Què pot fer l'equip especialitzat de Lladó Grup?

 • Dissenyar un protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe per a la seva organització.
 • Seguiment del compliment de la normativa interna en conducta laboral.

Com treballa el nostre equip en un protocol contra l'assetjament sexual?

Personalització

 • Es realitza una anàlisi inicial de la situació de l’empresa, del Conveni Col·lectiu i normativa específica que pugui fixar terminis o condicions específiques dins del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Sobre la base d’aquesta informació, proposem un protocol d’assetjament sexual a l’empresa, que serà discutit amb la Direcció, Recursos Humans i Representants dels treballadors abans de la seva aprovació.

Difusió i Sensibilització

 • Una vegada aprovat, haurà de ser difós i conegut per totes les persones de l’organització. Aquesta difusió no es pot quedar en un mer lliurament formal als representants dels treballadors, sinó que haurà d’explicar-se en una acció formativa de sensibilització.
 • Totes les persones han de conèixer el codi de conducta, els llits per a formalitzar una denúncia i les garanties de confidencialitat i terminis de resolució.

Saps què és obligatori tenir un protocol contra l'assetjament sexual en la teva empresa?

Equip especialitzat que assessora l'empresa des de la proximitat en totes les fases del procés.

Consulta personalitzada

Preguntes freqüents:

Relacionades amb el Protocol de l’assatjament sexual

Des de quan existeix l'obligació de tenir un protocol contra l'assetjament laboral i sexual?

Ja existia aquesta obligació des de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. La qual ja obligava a les empreses el deure i millorar les condicions de treball. Aquesta Llei no és solament per a reduir i prevenir els accidents físics, sinó també per als riscos psicosocials.

Aquesta Llei ha estat desenvolupada normativament i actualment podem destacar el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, la Llei orgànica 7/2007 sobre la Igualtat dels homes i dones i el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Els quals fan especial esment, sobre el protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Per tot això, l’empresa (encara que tingui solament un/a treballador/a) té una sèrie d’obligacions, per a l’elaboració de protocols de conductes i actuacions enfront de l’assetjament. Tant laboral, com a sexual i de qualsevol forma de discriminació en el treball.

És obligatori que la meva empresa disposi d'un protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe?

El protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, és obligatori per a totes les empreses sense importar la grandària.

La Llei orgànica 3/2007, en el seu Article 48 sobre mesures específiques per a prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe en el treball, estableix «Les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d’aquest«.

L’article 4, sobre Drets Laborals, de l’Estatut dels Treballadors diu en la seva apartat e) «Al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció enfront de l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i enfront de l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de sexe.«

Quin és l'objectiu del protocol contra l'assetjament laboral i assetjament laboral?

L’objectiu d’aquestes normatives i de les empreses, és de generar un ambient que respecti els drets dels treballadors i treballadores. Eliminant qualsevol forma d’assetjament o discriminació, que provoquin situacions no desitjades i fins i tot que han de ser perseguides en la Jurisdicció Social o Penal. Tenir en l’organització un adequat manual de conducta, ens ajudarà a prevenir i detectar aquests comportaments.

La responsabilitat de les empreses és establir protocols per a evitar i frenar aquest tipus d’accions, que perjudiquen tant els treballadors, com a l’empresa. Implantar un protocol eficaç i conegut per tots els integrants de les empreses, és de vital importància per a reduir els efectes generats per les situacions no desitjades.

Tenir un pla d'actuació és imprescindible per a prevenir l'assetjament sexual?

És important tenir un pla d’actuació que permeti prevenir i detectar conductes no desitjades adequats als riscos psicosocials. A més de millorar les condicions laborals dels nostres empleats i que no es vegi afectada negativament la reputació de l’empresa.

Amb això s’aconseguirà una manera efectiva a les denúncies. En cas que es produeixi una presumpta situació d’assetjament laboral o assetjament sexual. La persona afectada descriurà els fets, dates, presumptes assetjadors, proves i testimonis que han presentat la situació.

Quanta més informació faciliti la persona afectada per a esclarir els fets, més fàcil podrà prendre l’organització una adequada decisió sobre aquest tema.

Estic sofrint assetjament sexual en el treball què puc fer?

El primer que has de fer és acudir a l’adreça de l’empresa o recursos humans, per a comunicar per escrit i formalment el que està ocorrent. Recorda que et demanaran que:

 • ho plasmis per escrit,
 • identifiquis a la persona assetjadora,
 • incloguis una breu descripció cronològica dels fets,
 • aportacions proves objectives: com a missatges de Whatsapp, enregistraments d’àudio (són legals si et graves a tu mateix/a)
 • identifiquis possibles testimonis que puguin avalar la teva història.
 • Veuràs com et prenen de debò i tracten el tema amb sigil i confidencialitat i et donaran una resposta i un tractament adequat.

Recorda que no dir res i no denunciar-ho NO ÉS UNA OPCIÓ.

Es pot denunciar l'assetjament sexual en el treball?

L’assetjament sexual laboral es pot denunciar com a delicte tipificat en el Codi Penal, segons Llei orgànica 10/1995 en el seu Article 184. De fet és habitual que una vegada denunciat a l’empresa, si existeixen proves suficients, ho traslladi a la Fiscalia per a la seva recerca, perquè es tracta d’un delicte que té l’obligació de denunciar.

Tens més dubtes?

Posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudem a resoldre la teva situació
Contacta

Notícies

Contacta por telèfon
Tel. +34 934 646 210
Contacte
consultor@lladogrup.com
Linkedin
Linkedin Lladó Grup