Sap vostè que… Els bancs facilitaran informació dels seus clients a 70 països

El Reial decret 1021/2015 que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, obliga als bancs a subministrar informació a l’Administració Tributària sobre els seus clients. Aquesta obligació és identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financeres, i d’informar-ne a uns 70…

Sap vostè que… Modificacions en el pla general de comptabilitat

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha anunciat a la seva pàgina web l’inici de tràmit d’informació pública del projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses qüestions en el Pla General de Comptabilitat, de petites i mitjanes empreses, normes de formalització de Comptes Anuals Consolidats i normes d’adaptació a les Entitats…

Sap vostè que… Dret a l’exempció en el IRPF per reinversió en habitatge habitual en parelles de fet

Perquè un habitatge adquireixi el caràcter de habitatge habitual per tenir els beneficis fiscals, cal residir en la mateixa de forma continuada durant tres anys i, si el transmet posteriorment i reinverteix l’import de la venda en un altre habitatge habitual, el possible guany patrimonial estarà exempta de tributació en l’IRPF. La regla anterior dels…