Sap vostè que… Reduccions en el pagament de l’impost de successions i donacions

Els socis d’empreses amb activitat econòmica es beneficien d’uns incentius en els impostos, en la tinença de les accions o participacions, així com en la transmissió: Exempció a l’Impost de Patrimoni cada any del valor de les accions o participacions. Si les accions o participacions es transmeten per donació o herència als fills, gaudeix d’una…

Sap vostè que… Canvi del termini de prescripció

Les modificacions en la Llei General Tributària obliguen a modificar la regularització de l’Impost de Societats, sobre la comprovació dels diferents incentius fiscals. Així, es modifiquen els terminis específics de comprovació de crèdits fiscals per als períodes impositius iniciats a partir de l’1-1-2015, ja siguin bases imposables negatives (quan s’obtenen pèrdues com a resultat de…

Sap vostè que… S’eleva el límit per ajornaments de pagament a Hisenda

Als contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, s’aplica la xifra sense necessitat d’aportar garanties a 30.000 euros en total, en lloc dels 18.000 euros fins data d’avui. Quan se superi aquesta xifra computant tots els deutes amb Hisenda, serà necessari presentar garanties en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de…

Sap vostè que… Obtingui avantatges fiscals amb el Dropshipping

Cada vegada hi ha més empreses que utilitzen el  “dropshipping” per estalviar costos. Aquestes acorden amb el fabricant dels productes (normalment en països asiàtics) que els enviï directament als seus clients, estalviant-se costos de manteniment d’un estoc i també pel que fa a l’IVA, mentre no són venuts. Referent a l’IVA, si la seva empresa…