Claus per vendre per Internet

Els emprenedors ja saben que Internet és el present, no el futur, el que fa imprescindible la presència en aquest canal per augmentar la rendibilitat de les empreses. Ja sigui empreses tradicionals o de nova creació. Tot i així, una de les barreres que es troben els nous negocis digitals és la falta de formació…

El Abogado informa… Nos deben dinero, ¿qué podemos hacer?

A menudo nuestros clientes nos adeudan facturas de trabajos ya realizados pero éstos no pueden cumplir los plazos de los vencimientos establecidos. Si consideramos que el cliente tendrá capacidad de pago podemos renegociar dicha deuda mediante el establecimiento de nuevos plazos pero es preciso documentar debidamente dichas condiciones. Debe redactarse un contrato de RECONOCIMIENTO DE…

L’advocat informa…Ens deuen diners, què podem fer?

Sovint els nostres clients ens deuen factures de treballs ja realitzats però aquests no poden complir els terminis dels venciments establerts. Si considerem que el client tindrà capacitat de pagament podem renegociar aquest deute mitjançant l’establiment de nous terminis però cal documentar degudament aquestes condicions. S’ha de redactar un contracte de RECONEIXEMENT DE DEUTE en…