Sap vostè que… Compri vehicles considerats eficients energèticament

La reforma fiscal del  2015 modifica el tractament de les retribucions en espècie als treballadors que utilitzin vehicles cedits per la seva empresa per usos particulars. L’any 2014, com a retribució en espècie s’imputava al treballador el 20% del valor del vehicle, i l’any 2015 si el vehicle és considerat eficient energèticament, aquesta retribució en…

Sap vostè que… El 2015 es poden compensar en l’IRPF les pèrdues amb els rendiments del capital mobiliari

Pel 2015 hi ha una modificació positiva en l’IRPF, i és la possible compensació de les rendes que formen la base de l’estalvi, que són guanys i pèrdues patrimonials que es deriven de la venda d’actius i dels rendiments del capital mobiliari, com són els interessos del capital, dividends, etc. Aquesta compensació serà de forma…