Sap vostè que… Modificacions en el pla general de comptabilitat

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha anunciat a la seva pàgina web l’inici de tràmit d’informació pública del projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses qüestions en el Pla General de Comptabilitat, de petites i mitjanes empreses, normes de formalització de Comptes Anuals Consolidats i normes d’adaptació a les Entitats…

Herències que trenquen famílies

És bastant habitual que una gran majoria de persones no faci una adequada planificació hereditària, sent el motiu principal el desconeixement existent de la pròpia normativa i en moltes ocasions s’opta per un criteri general, deixant una part dels béns al cònjuge i la resta als fills, a parts iguals entre ells, compartint en conseqüència…