Pla d'Igualtat

Eines laborals de futur.

934 646 210

Consulta sense compromís quina és la millor opció pel teu negoci.
Contacta amb nosaltres

Per què implementar un Pla d'Igualtat en la teva empresa?

Reforça els valors

Implementar un Pla d’Igualtat en la teva empresa reforça els valors i potència la teva marca.

Compromís

L’elaboració d’un Pla d’Igualtat mostra el compromís de la teva empresa amb els valors de trencar amb la bretxa de gènere, la diversitat, etc.

Evitar sancions 

L’obligació d’un Pla d’Igualtat per a empreses de més de 50 treballadors, implica un obligació legal en la seva implementació.

Plan de Igualdad Llado Grup Consultor

Obligatorietat del Pla d’Igualtat per empreses…

 • Per la grandària de l’empresa, sent obligatori per a les quals tinguin 50 o més treballadors.
 • Que s’hagi pactat la seva implementació en el conveni col·lectiu aplicable.
 • Que l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per la implementació d’un Pla d’Igualtat.

Per què implantar un Pla d’Igualtat?

 • Promoció de la igualtat de gènere.
 • Compliment legal.
 • Millora del clima laboral.
 • Atracció i retenció del talent.
 • Impuls a la imatge de l’empresa.

Com treballa el nostre equip el Pla d'Igualtat?

La igualtat i la inclusió no sols implica les grans empreses sinó a totes les empreses, per a poder aconseguir una autèntica transformació social i laboral. L’equip de Lladó Grup Consultor t’ajudem a implementar el teu Pla d’Igualtat, amb una planificació efectiva per a aconseguir un entorn laboral en la teva empresa més innovador i equitatiu, en el qual els teus empleats puguin desenvolupar-se d’una forma igualitària i satisfactòria.

Anàlisis

 • Creació d’una comissió d’Igualtat
 • Recollida d’informació
 • Diagnòstic de situació

Elaboració

 • Planificació
 • Elaboració del Pla de Igualtat

Implementació

 • Comunicació
 • Execució de les accions

Seguiment, revisió i modificació

 • Seguiment i control del Pla d’Igualtat implementat, durant la seva vigència,
 • Revisió del seu contingut i,
 • Modificació si fos necessari.

Avaluació

 • Adaptació i millora
 • Seguiment i Control

Preguntes freqüents:

Relacionades amb el Pla d’Igualtat.

És obligatori tenir un Pla d'Igualtat?

L’art. 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Amb l’aprovació del Reial decret 6/2019, d’1 de març,  i el més recent Reial Decret 901/2020, totes aquelles organitzacions amb més de 50 persones o més en plantilla hauran de comptar per obligació amb un pla d’igualtat.

També han de posar en marxa un Pla d’Igualtat quan així ho estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació o quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de sancions per l’elaboració i aplicació d’aquest pla.

Les societats cooperatives estan obligades a elaborar plans d'igualtat?

Sí, sempre que tinguin persones treballadores per compte d’altri i respecte de les mateixes i en els supòsits previstos en l’apartat anterior.

Una empresa amb diversos centres de treball dedicats a diferents activitats i convenis col·lectius d'aplicació diferents, Quants plans d'igualtat ha d'elaborar?

Un pla d’igualtat únic i aplicable a tota l’empresa, sense perjudici que puguin establir-se en el mateix peculiaritats, així com accions especials, per a determinats centres de treball que responguin als seus especials característiques.

Quines matèries contempla un pla d'igualtat?

 • Procés de selecció i contractació
 • Classificació professional
 • Formació
 • Promoció professional
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial
 • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
 • Infrarepresentació femenina
 • Retribucions
 • Prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El personal becari o altres persones vinculades amb l'empresa per relacions no laborals computen com a plantilla a l'efecte de l'obligatorietat de negociar el pla d'igualtat?

No. Únicament computen com a plantilla les persones treballadores per compte d’altri per complir les notes previstes en l’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors

Han de computar-se en la plantilla de l'empresa usuària les persones cedides per empreses de treball temporal?

Sí. Per al càlcul del nombre de persones que donen lloc a l’obligació d’elaborar un Pla d’Igualtat, es tindrà en compte la plantilla total de l’empresa, incloses les persones cedides en virtut de contractes de posada a disposició.

Les empreses que no estiguin obligades a elaborar un Pla d'Igualtat, però que decideixin elaborar-lo de manera voluntària, han d'aplicar el procediment regulat en l'article 5 del Reial decret 901/2020?

L’article 2.4 del Reial decret 901/2020 indica que els plans voluntaris han de ser consultats o negociats amb la representació legal de les persones treballadores sent-los aplicable el regulat en aquest reial decret quan així resulti del seu contingut. Així doncs, en el cas que siguin negociats, el procediment de negociació serà el que estableix l’article 5, que es refereix a tots els Plans d’Igualtat, per la qual cosa també s’aplica als que tinguin caràcter voluntari.

En una empresa obligada a elaborar un Pla d'Igualtat en la qual no existeix representació legal de les persones treballadores com es compondrà la part social de la comissió negociadora?

Estarà subjecta a les següents regles (article 5.3, paràgraf 1r, del Reial decret 901/2020):

 • Es compondrà d’un màxim de sis membres.
 • Estarà integrada pels sindicats més representatius i pels sindicats representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.
 • La representació sindical es conformarà en proporció a la representativitat dels sindicats legitimats en el sector i garantint la participació de tots els sindicats legitimats.
 • No obstant això, aquesta comissió sindical estarà vàlidament integrada per aquella organització o organitzacions que responguin a la convocatòria de l’empresa en el termini de deu dies.

Per tant, la distribució de representants en la comissió sindical d’un màxim de 6 membres s’efectuarà en proporció a la representativitat que tinguin els sindicats legitimats en el sector, sempre que es garanteixi la participació de tots ells.

Ha de negociar-se el diagnòstic previ i els Plans d'Igualtat?

Sí, els plans d’igualtat, inclosos els diagnòstics previs, hauran de ser objecte de negociació amb la representació legal de les persones treballadores a què es refereix l’article 5 del Reial decret 901/2020.

De no existir representació legal dels treballadors el Pla d’Igualtat s’haurà de negociar amb els Sindicats.

Quin és el contingut dels Plans d'Igualtat?

Els Plans d’Igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Hauran de tenir el contingut mínim previst en l’article 8.2 del Reial decret 901/2020.

Quins plans són objecte de registre obligatori?

Tots els Plans d’Igualtat que tinguin tal consideració (vegeu l’apartat de plans voluntaris) seran objecte d’inscripció obligatòria en el Registre de plans d’igualtat, tant si es tracta de plans obligatoris com a voluntaris, i independentment que hagin estat o no adoptats per acord entre les parts.

Tens més dubtes?

Contacta amb nosaltres sense cap compromís.
Contacta

Som el teu partner estratègic

Sol·licita un pressupost per a un Pla d’Igualtat.

  Accepto la Política de Privacitat

  Desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals de Lladó Grup Consultor.

  Notícies relacionades

  Tel. +34 934 646 210
  mail Lladó Grup
  Linkedin Lladó Grup