Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :   1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) L’IAE és un tribut local que únicament paguen les entitats amb personalitat jurídica, quan la seva xifra de negocis és superior a 1.000.000€ computat individualment o per grup…

Sap vostè que… Fiscalitat del pagament de bonus a treballadors i directius

Hi ha empreses que consideren que és convenient premiar als treballadors més valorats i els directius, amb un bonus o pagament extraordinari per reforçar la fidelitat de l’empresa. Pot fixar per el treballador un bonus per objectius en complir una sèrie d’anys de permanència en l’empresa, o establir premis d’antiguitat, per exemple. El tractament fiscal…