Comunicat Lladó Grup Consultor

Mesures Fiscals RD-Llei 15/2020

Mesures Fiscals RD-Llei 15/2020

  • El subministrament de material sanitari s’estableix fins al 31 de juliol de 2020 un tipus impositiu de l’Impost sobre el Valor Afegit del zero per cent aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquesta mena de béns els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
  • Impost de Societats, es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents el volum d’operacions dels quals no hagi superat la quantitat de 600.000 euros exerceixin l’opció per realitzar els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat per l’esmentat Reial decret llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per aplicació de la citada modalitat de base imposable. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l’opció d’acord amb l’anterior i l’import net del qual de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d’euros es preveu que l’opció pugui realitzar-se en el termini del pagament fraccionat que hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d’octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de la citada modalitat de base imposable.
  • Signes, índexs o mòduls. S’adapten, de manera proporcional al període temporal afectat per la declaració de l’estat d’alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ingrés a compte del règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que, en estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.
  • S’elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit, de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits normatius per a la seva aplicació.
  • S’estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d’abril de 2020, o, en el seu cas, el dia 20 de maig de 2020, a fi de garantir l’adaptació d’aquestes mesures a l’evolució de la crisi els efectes de la qual pretenen mitigar.
  • Supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a què es refereix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, finançament caracteritzat per comptar amb l’aval de l’Estat.
  • Es redueix al 4 per cent el tipus impositiu aplicable a llibres, periòdics i revistes digitals, alhora que s’elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com