Comunicat Lladó Grup Consultor

Mesures de Protecció als ciutadans

Mesures de Protecció als ciutadans

  • Se’ls atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores els contractes de les quals han estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, així com a aquells que ho hagin extingit voluntàriament des de l’1 de març per tenir una oferta laboral en ferma que no ha arribat a materialitzar-se a conseqüència del COVID-19.
  • Es trobaran en situació legal de desocupació i en situació assimilada a l’alta, les persones treballadores que haguessin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part d’una altra empresa, si aquesta hagués desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19. La situació legal de desocupació s’acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a conseqüència de la crisi derivada del COVID 19.
  • Ampliació de les contingències en les quals es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollida en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  • La formalització d’instruments públics en els quals es reflecteixi la moratòria, tant legal, com aquella que les parts poguessin acordar, està subjecte al règim aranzelari previst en l’article 16 ter del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que consisteix, bàsicament en la incorporació d’una bonificació del 50% en els termes establerts en aquest precepte. Aquesta reducció s’aplica tant a l’atorgament de l’escriptura pública, com a la seva inscripció registral.
  • S’ha considerat adequat que aquest mateix benefici sigui estès a les formalitzacions d’instruments públics en l’àmbit dels contractes de finançament no hipotecari recollits en els articles 21 a 27 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, ja es tracti d’instrument notarial o de pòlissa, i en aquest cas la bonificació haurà de ser equivalent.
  • Atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent, i es justifica que el que es documenta és el reconeixement unilateral del creditor d’una obligació establerta ex lege.
  • Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris s’estableix que el «dies a quo» del dret a resoldre el contracte és aquell en què resulta impossible la seva execució i el «dies ad quem» als 14 dies d’aquell. En aquest sentit, s’estableix que el termini de 60 dies per a entendre que no s’ha arribat a un acord entre les parts començarà a computar en el moment en què el consumidor o usuari sol•licita la resolució del contracte, perquè és en aquest moment quan l’empresari té coneixement oficial del fet.
  • Concessió de préstecs avalats al 100% per l’Estat i sense cost per al beneficiari de despeses ni interessos a famílies que, a conseqüència de la pandèmia, es trobin en dificultats per a fer front a la renda dels seus lloguers d’habitatge habitual, per un import total de fins a 1.200 milions de €.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUPO CONSULTOR estem preparats per a afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com