Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Jurídiques Coronavirus

Dubtes i mesures laborals davant la Covid19

Què és un ERTE?

Un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació és una autorització temporal per a suspendre els contractes de treball durant un temps determinat o reduir la jornada laboral dels treballadors. És a dir, és un instrument pensat per a superar crisis temporals d’empreses i autònoms.

Les persones afectades per un ERTE continuen vinculades a l’empresa, però no cobren, no generen dret a pagues extra, ni vacances durant el temps que romanen fora dels seus llocs de treball.

Si tanca l’empresa, estic a l’atur? Com ho tramito?

L’empresa ha de tramitar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, amb aquesta tramitació puc passar a percebre la desocupació.

La tramitació es realitza amb la comunicació de l’empresa que haurà d’aportar-se al Servei Públic d’Ocupació.

En el cas que s’hagi generat dret a desocupació anteriorment a la crisi, no es descomptaran les percepcions per desocupació del dret generat, és a dir, no es descompta el temps amb dret a atur. Durant els sis primers mesos es té dret a percebre el 70% de la base reguladora i d’ara endavant (setè mes i successius) un 50%.

L’empresa em pot obligar a agafar vacances durant aquesta situació conjuntural?

No, excepte pacte.

Les vacances seran fruit de l’acord entre empresari i treballador, havent de conèixer-les aquest, amb almenys 2 mesos d’antelació al període de gaudi sense perjudici que el conveni col·lectiu que resulti d’aplicació, reguli un règim de període vacacional específic per al seu àmbit d’aplicació, i en aquest cas, caldrà estar al regulat en la norma convencional. Si l’obliguen a agafar vacances disposen de 20 dies hàbils per a impugnar-ho.

Quina diferència hi ha entre un ERTE convencional i un ERTE per força major?

La diferència entre un ERTE convencional i un altre per força major és que els efectes legals en força major per a percebre la desocupació es poden retrotreure a la data de tancament de l’empresa, així mateix la tramitació és més ràpida.

Un ERTE afecta per igual a tota mena de treballadors i contracte (treballador fix discontinu, temporal, etc.)

Sí, afecta a tots els contractes que l’empresa inclogui en l’expedient.

Quina és la situació actual dels afectats per un ERTE?

La situació per als afectats per un ERTE és de suspensió de la prestació de serveis.

Qui paga la quitança en un ERTE?

No hi ha quitança perquè no hi ha acomiadament, se suspèn el treball, però no s’acomiada. No hi ha indemnització per això.

Cal esperar els terminis de resposta d’un ERTE?

Sí, fins que finalitza el procediment no hi ha suspensió, però en força major se li dóna caràcter retroactiu.

Si l’empresa tramita un ERTE per força major, des de quan pot tenir efectes?

Comença a tenir efectes des de la data que va motivar la força major, encara que s’autoritzi posteriorment, la desocupació es percebrà des de llavors.

Com afecta el ERTE i/o ERE a les embarassades?

EL ERE o ERTE s’aplica igualment a dones embarassades, no obstant això, en tractar-se de situacions especialment protegides serà l’últim col·lectiu de l’empresa a aplicar-se-li aquestes mesures. Per exemple, si l’empresa té 15 treballadors i l’empresa es quedarà amb 5, es quedaria en aquest grup les dones embarassades i/ o altres col·lectius especialment protegits.

Baixa mèdica durant el COVID-19

Si estàs malalt i es tracta d’una malaltia comuna, el metge d’atenció primària és l’únic competent per a emetre la teva baixa mèdica. Si estàs malalt per coronavirus, es tractaria d’una baixa per accident de treball, i en aquest cas, serà competència de la Mútua d’Accidents l’emissió de la baixa. En tot cas, crida al teu centre d’atenció primària i consulta. Recorda que l’empresa no pot obligar-te a demanar una baixa mèdica, si no estàs malalt has de negar-te.

Reincorporació al final de la crisi

Durant el ERTE l’empresa abans cotitzava a la Seguretat Social per cadascun dels seus treballadors, a partir del 17/03/2020, per als ERTES realitzats per força major, l’empresari queda eximit del pagament de cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors.

Els treballadors mantenen els seus drets de cara a la seva futura jubilació.

En la fi de la crisi que va motivar el ERTE el treballador té dret a reincorporar-se al seu lloc de treball en idèntiques condicions de salari, lloc i antiguitat.

Acomiadaments durant el COVID-19

En cas d’acomiadament procedent, improcedent o nul, o bé acomiadaments mitjançant ERE i ERTE durant la crisi del COVID-19, has de revisar la teva situació personal amb un advocat especialitzat en Dret Laboral, únicament el teu advocat està facultat per a analitzar la teva situació i dir-te si el teu acomiadament s’ha realitzat conforme a dret o has d’impugnar-ho. Recorda, com esmentem en el punt anterior, que han quedat en suspens els terminis processals i administratius fins a finalitzar la situació de crisi, per la qual cosa una vegada finalitzada, pots impugnar el teu acomiadament si el teu advocat així ho recomana.

Si li envien a casa sense més

Únicament si el teu contracte de treball està legalment suspès amb un ERTE, no subsisteix l’obligació de prestar la força de treball per part del treballador, ni de retribuir l’activitat per part de l’empresari, per la qual cosa, l’empresari no pot enviar-te a casa sense més, i en tot cas, si ho fa tindries dret a la teva retribució completa amb els interessos moratoris que legalment s’estableixen, tot això, en matèria de reclamació de quantitat, el termini de prescripció de la qual és d’1 any a comptar des que aquesta quantitat fos exigible per part del treballador.

Reducció o adaptació de jornada durant el COVID-19

Durant la crisi del COVID-19, tens dret a sol·licitar reducció i/o adaptació de jornada, en cas de necessitar conciliar la vida familiar. També tens dret a negar-te a treballar en cas de risc de contagi, és el que es coneix com “ius resistentiae”, dret a desobediència per risc per a la teva salut.

Terminis processals

Des del 13/03/2020 queda declarat estat d’alarma nacional. Es cancel·len des de 13/03/2020 les conciliacions davant el SMAC a Madrid i se suspenen els serveis en l’oficina de registre. Quant a judicis i ratificacions se suspenen totes les vistes assenyalades i s’interrompen els terminis processals des del 14/03/2020.

Tota acció o termini de reclamació administrativa o judicial que que hagi quedat en suspens durant l’estat d’alarma del corona virus, es reprendrà tan aviat com a cessament aquest estat.

Segons cada situació o activitat econòmica pot haver-hi petites variacions que anirem resolent des de Lladó Grup Consultor, a través dels nostres canals de comunicació habituals de manera individual amb cadascun de vosaltres, assessorant les empreses en aquests procediments.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip de Direcció LLLADÓ GRUP CONSULTOR

934 646 210

consultor@lladogrup.com