Comunicat Lladó Grup Consultor

Dubtes i Mesures Jurídiques Coronavirus

Dubtes i Mesures Jurídiques Coronavirus

Amb el decret d’alarma el passat 14 de març de 2020 a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19. El Reial decret 463/23020, es declara l’estat d’alarma que preveu, en la seva disposició addicional segona, la suspensió de terminis processals i administratius, així com terminis de prescripció i caducitat.

Com afecta els terminis processals?

En relació amb els terminis processals, el Reial decret estableix que se suspenen els termes i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput d’aquests terminis es reprendrà quan perdin vigència el Reial decret o les seves pròrrogues.

Aquesta mesura no s’aplicarà en alguns casos expressament previstos dins de la jurisdicció penal com són:

  • els procediments d’habeas corpus,
  • actuacions de serveis de guàrdia,
  • actuacions amb el detingut,
  • vigilància penitenciària i violència de gènere.

En la resta de jurisdiccions, la interrupció no s’aplicarà en els següents suposats:

  • En l’àmbit de la jurisdicció contenciós administrativa, els relacionats amb la protecció de drets fonamentals de la persona.
  • Dins de la jurisdicció laboral, els conflictes col·lectius i per a la tutela de drets fonamentals i llibertats públiques.
  • Dins de la jurisdicció civil, a les mesures relatives a la protecció de menors o internament no voluntari per trastorn psíquic.

Com queden els terminis administratius davant el COVID-19?

En l’àmbit dels terminis administratius, el Reial decret acorda la suspensió de termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació de procediments davant totes les entitats del sector públic; reprenent-se segons el desenvolupat en l’apartat anterior.

Els procediments i resolucions que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma no es veuran afectats per la disposició.

Com queden els terminis de prescripció i caducitat davant el COVID-19?

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i de les pròrrogues que s’adoptessin, si escau.

El nostre equip de professionals i tota l’organització de LLADÓ GRUP CONSULTOR estem preparats per afrontar aquesta situació excepcional i donar-li tot l’assessorament i acompanyament que necessiti en relació a la situació actual.

Agraïm com sempre la confiança dipositada en els nostres equips de professionals.
Recordar-li que en la nostra web www.lladogrup.com anirem actualitzant tota la informació rellevant sobre el COVID-19.

Moltes gràcies.

Atentament els saluda,

Equip Directiu de Lladó Grup Consultor  

934 646 210

consultor@lladogrup.com