Base de retenció

Quan el propietari d’un local de negoci que té arrendat emet la corresponent factura per la pròpia renda del lloguer, es troba sovint amb que també repercuteix altres despeses, com per exemple les despeses de comunitat, manteniment o fins i tot tributs municipals o subministraments. En aquest cas cal tenir en compte que la base…

Declaracions informatives

Una vegada finalitzat l’any 2014 i iniciat l’any 2015, ens trobem davant un període de presentació de tot un conjunt de Declaracions informatives, que poden afectar a tots aquells residents a Espanya, que bé per ostentar la titularitat de qualsevol classe d’actiu i passius o bé per mantenir relacions comercials amb l’exterior (importacions, exportacions, cobraments…

Destrucció de documentació, com a mesura de seguretat, segons la LOPD i la norma DIN 66399

El principi de seguretat definit en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament (RLOPD), obliga els responsables dels fitxers perquè prenguin les mesures que garanteixen la seguretat de les dades personals i evitar accessos no autoritzats (art 9.1 LOPD) que si s’infringeixen es tipificaria com infracció greu (art 44.3. h LOPD) suposant una sanció…

L’Audiència Nacional aplica la doctrina europea sobre el dret a l’oblit

La Secció Primera de la Sala Contenciós-Administrativa ha dictat 18 sentències, i en 14 d’aquestes desestima els recursos de Google, reconeixent, així, el dret de cancel·lació de les dades dels particulars en el resultat del cercador Google. Aquesta cancel·lació de dades, segons l’Audiència Nacional, estarà justificada quan les circumstàncies de cada cas concret així ho…