Acomiadament per causa econòmica. Descens de facturació

Si l’empresa pot acreditar que els ingressos o les vendes s’han reduït de manera continuada, podrà efectuar acomiadaments al·legant causes econòmiques. En aquest sentit, no és absolutament imprescindible que tingui pèrdues. En aquest cas s’ha d’acreditar que durant tres trimestres seguits el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes de cada trimestre és inferior al del…

Sap vostè que… Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es reduirà la tributació en l’Impost de Successions. Fer llegats és indicar en el seu testament que adjudica…

Claus per vendre per Internet

Els emprenedors ja saben que Internet és el present, no el futur, el que fa imprescindible la presència en aquest canal per augmentar la rendibilitat de les empreses. Ja sigui empreses tradicionals o de nova creació. Tot i així, una de les barreres que es troben els nous negocis digitals és la falta de formació…

S’ha modificat extraordinàriament la tributació de preferents i deute subordinat

Recentment s’ha modificat la tributació, de forma extraordinària i amb efectes des de l’1 de gener de 2013, per a aquells casos de contribuents titulars de deute subordinat o participacions preferents, d’aquells contractes que hagin estat declarats nuls mitjançant sentència judicial, i encara que es tracti d’exercicis prescrits. L’embolic que s’ha generat amb aquests títols…