“LOPD a Cost zero”: La fundació tripartida respon…

En relació amb l’article publicat en “Expansion.com”, en el que s’aboquen declaracions realitzades per l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) al•lusives a “la inacció dels poders públics davant l’existència d’empreses que aprofitin els dons de la Fundació Tripartit per oferir serveis gratuïts” i a “la inacció de la Fundació Tripartida les empreses LOPD Cost i…

Details

“LOPD a Coste cero”: La fundación tripartita responde…

En relación con el artículo publicado en “Expansion.com”, en el que se vierten declaraciones realizadas por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) alusivas a “la inacción de los poderes públicos ante la existencia de empresas que aprovechan los fondos de la Fundación Tripartita para ofrecer servicios gratuitos” y a “la inacción de la Fundación…

Details

Lladó Grup Consultor le invita a la jornada de fiscalidad

La Cámara de Comercio de Barcelona organiza una jornada dedicada a la fiscalidad de la retribución de los socios, administradores y directivos de las sociedades. ¿Quiere conocer cuáles son los aspectos fiscales más relevantes de su retribución? José Cid, socio – director del Área Económica y Tributaria de LLADÓ GRUPO CONSULTOR, se los explicará en…

Details

Lladó Grup Consultor l’invita a la jornada de fiscalitat

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza una jornada dedicada a la fiscalitat de la retribució dels socis, administradors i directius de les societats. Vol conèixer quins són els aspectes fiscals més rellevants de la seva retribució? Josep Cid, soci-director de l’Àrea Econòmica i Tributària de LLADÓ GRUP CONSULTOR, els hi explicarà en aquesta sessió…

Details

Finalitza el termini per la identificació formal de clients

Els subjectes obligats per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han de complir amb l’obligació que consisteix en la identificació de les persones físiques o jurídiques que pretenguin establir relacions de negoci o intervenir en qualsevol operació. Tot plegat s’haurà d’enllestir abans que es dugui…

Details

Finaliza el plazo para la identificación formal de clientes

Los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo deberán cumplir con la obligación de  identificar las personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualquier operación. Todo ello, deberá  hacerse, antes de que se lleve a cabo…

Details