Acomiadament per causa econòmica. Descens de facturació

Si l’empresa pot acreditar que els ingressos o les vendes s’han reduït de manera continuada, podrà efectuar acomiadaments al·legant causes econòmiques. En aquest sentit, no és absolutament imprescindible que tingui pèrdues. En aquest cas s’ha d’acreditar que durant tres trimestres seguits el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes de cada trimestre és inferior al del…

Details

Sabe usted que… Organice su testamento con legados y pagara menos impuestos

Si usted contempla en su testamento transmitir sus bienes por herencia a sus familiares a través de constituir legados sobre esta herencia, puede beneficiar a sus herederos, que declararán un menor ajuar doméstico y se reducirá la tributación en el Impuesto de Sucesiones. Hacer legados es indicar en su testamento que adjudica bienes concretos a…

Details

Sap vostè que… Organitzi el seu testament amb llegats i pagarà menys impostos

Si vostè contempla en el seu testament transmetre els seus béns per herència als seus familiars a través de constituir llegats sobre aquesta herència, pot beneficiar als seus hereus que declararan un menor aixovar domèstic, i així es reduirà la tributació en l’Impost de Successions. Fer llegats és indicar en el seu testament que adjudica…

Details