Nuevo caso de éxito judicial: Lladó Grup ha ganado reclamación contra Bankia

Nuevamente LLADÓ GRUP CONSULTOR ha logrado un nuevo éxito judicial raíz de contratos suscritos entre particulares y las entidades financieras. En este caso hemos obtenido sentencia favorable como consecuencia de la reclamación de nulidad del contrato de adquisición de acciones de la entidad BANKIA SA. La cuestión básica es que hemos podido demostrar que BANKIA…

Details

Nou cas d’èxit judicial: Lladó Grup ha guanyat una reclamació contra Bankia

Novament LLADO GRUP CONSULTOR ha assolit un nou èxit judicial arrel de contractes subscrits entre particulars i les entitats financeres. En aquest cas hem obtingut sentència favorable com a conseqüència de la reclamació de nul·litat del contracte d’adquisició d’accions de l’entitat BANKIA SA. La qüestió bàsica és que hem pogut demostrar que BANKIA no va…

Details

Jornada informativa sobre la Reforma Tributària a càrrec de Josep Cid

Exclusió de mòduls i societats civils i impost de societats La Reforma Tributària que es va dur a terme l’any 2015, afecta de manera substancial als empresaris persones físiques que tributen en mòduls, i ara el 2016 es veurà exclòs en un bon nombre d’ells d’aquest règim de tributació, afectant dita circumstància sense cap dubte…

Details

Comentaris a la resolució de la Dirección General de los registros y del notariado

Recentment, en data 30 de setembre de 2015, aquesta Direcció ha publicat una resolució on ve a establir, respecte a les retribucions dels administradors, segons es tracti d’òrgans unipersonals o col·legiats: Les regles que regeixen la remuneració dels administradors en la seva condició coma tals, no són les mateixes que les que ho fan per…

Details

Comentarios a la resolución de la dirección general de los registros y del notariado

Recientemente, en fecha 30 de septiembre de 2015, esta Dirección ha publicado una resolución en la que viene a establecer, respecto a las retribuciones de administradores, según se trate de órganos unipersonales o colegiados: Las reglas que rigen la remuneración de los administradores en su condición de tales, no son las mismas que las que…

Details