La formació, la millor inversió

Sessions de formació a empleats i col·laboradors Per acabar aquest any 2015 queden, tan sols, dos pàgines del calendari… però encara està a temps d’aprofitar els crèdits de formació que disposi per proporcionar als seus empleats i col·laboradors la necessària formació sobre: Protecció de Dades Personals Usos de xarxes socials corporatives de l’empresa (Facebook, Twitter,…

Details

Sap vostè que… S’eleva el límit per ajornaments de pagament a Hisenda

Als contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, s’aplica la xifra sense necessitat d’aportar garanties a 30.000 euros en total, en lloc dels 18.000 euros fins data d’avui. Quan se superi aquesta xifra computant tots els deutes amb Hisenda, serà necessari presentar garanties en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de…

Details

Sabe usted que… Se eleva el límite para aplazamientos de pago a hacienda

A los contribuyentes que presenten solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias, se aplica la cifra sin necesidad de aportar garantías a 30.000 euros en total, en lugar de los 18.000 euros hasta la fecha. Cuando se supere esta cifra computando todas las deudas con Hacienda, será necesario presentar garantías en forma de…

Details