Lladó Grupo Consultor, en el Espai 114, participó en la Badalona Shopping Night 2016

Lladó Grup Consultor, en el Espai 114, participó el pasado sábado 7 de Mayo en la Badalona Shopping Night con la colaboración de la Poma Bike Park, proyecto emprendedor que damos soporte, con una exhibición de las diferentes disciplinas de bike que dominan y amb el patrocinador Nationale Nederlanden. La jornada de puertas abiertas tuvo…

Details

Lladó Grupo Consultor, a l’Espai 114, va participar en la Badalona Shopping Night 2016

Lladó Grup Consultor, a l’ESPAI-114, va participar el passat dissabte 7 de Maig a la Badalona Shopping Night amb la col·laboració de la Poma Bike Park, projecte d’emprenedoria que donem suport, amb una exhibició de les diferents disciplines de bike que dominen i amb el patrocinador Nationale Nederlanden. La jornada de portes obertes va tenir un…

Details

Consells per reduir la càrrega fiscal de l’Impost sobre Successions i Donacions

L’Impost de Successions i donacions fa tributar les herències, les donacions entre persones vives i als beneficiaris de les assegurances de vida per causa de mort. Facilitem alguns consells per reduir la càrrega tributària: 1. A Espanya hi han algunes autonomíes convertides en paraísos fiscals en quant a l’Impost sobre Successions i Donacions i com es…

Details

Consejos para reducir la carga fiscal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El Impuesto de Sucesiones y donaciones hace tributar las herencias, las donaciones entre personas vivas y a los beneficiarios de los seguros de vida por causa de muerte. Facilitamos algunos consejos para reducir la carga tributaria: 1. En España hay algunas autonomías convertidas en paraísos fiscales en cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y…

Details

En caso de inspeccion parcial, puede solicitar que sea general

A veces Hacienda lleva a cabo inspecciones parciales, en las que se limita a comprobar aspectos concretos, como son deducciones del Impuesto de Sociedades, gastos deducibles, etc. y si el inspector practica una liquidación tendrá el carácter de provisional, implicando lo siguiente: Hacienda puede volver a comprobar el impuesto revisado, aunque no podrá volver a…

Details

En cas d’inspecció parcial, pot sol·licitar que sigui general

De vegades Hisenda duu a terme inspeccions parcials, en les quals es limita a comprovar aspectes concrets , com són deduccions de l’Impost de Societats, despeses deduïbles, etc..i si l’inspector practica una liquidació, tindrà el caràcter de provisional, implicant el següent:   Hisenda por tornar a comprovar l’impost revisat, encara que no podrà tornar a…

Details

Jubilació de l’empresari individual. Indemnitzacions d’un mes de salari.

La persona física titular d’un negoci que pretengui cessar la seva activitat per jubilació podrà acomiadar els seus treballadors pagant-los una indemnització de només un mes de salari (incloent la part proporcional de pagues extres). Aquesta indemnització s’abona amb independència de l’antiguitat dels empleats, i també s’aplica quan, en lloc de jubilar-se, un empresari individual…

Details

Jubilación del empresario individual. Indemnizaciones de un mes de salario.

La persona física titular de un negocio que pretenda cesar su actividad por jubilación podrá despedir a sus trabajadores pagándoles una indemnización de solamente un mes de salario (incluyendo la parte proporcional de pagas extras). Esta indemnización se abona con independencia de la antigüedad de los empleados, y también se aplica cuando, en lugar de…

Details