Targeta sanitària europea

Si durant les vacances s’efectua desplaçament a un país de la Unió Europea -o a Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa-, convé disposar de la targeta sanitària europea. La targeta permet accedir a l’atenció sanitària pública durant una estada temporal en qualsevol d’aquests països, en les mateixes condicions que les persones d’aquest país. Per adquirir-la es…

Details

Lladó Grup Consultor da soporte a emprendedores, mediante el Espai 114.

  Lladó Grup Consultor da soporte, mediante el Espai 114, a emprendedores ayudándolos a desarrollar sus proyectos empresariales y poder hacerlos realidad. Así en este momento se está trabajando en diferentes proyectos, todos ellos muy estimulantes, de diferentes sectores, siendo el medio online un valor añadido como canal de venta o difusión. Todos ellos tienen…

Details

Lladó Grup Consultor dona suport a emprenedors, mitjançant l’espai114.

Lladó Grup Consultor dona suport, mitjançant l’espai114, a emprenedors ajudant-los a desenvolupar els seus projectes empresarials i poder fer-los realitat. Així en aquest moment s’està treballant en diferents projectes, tots ells molt engrescadors, de diferents sectors, sent el mitjà online un valor afegit com a canal de venta o de difusió. Tots ells tenen en…

Details

Sap vostè que si és administrador d’una SA o SL i utilitza algun actiu per a finalitats privades

Si vostè és administrador d’una SL o SA ha de saber que el càrrec s’ha d’exercir amb lleialtat, anteposant els interessos de la societat als seus propis i la Llei prohibeix utilitzar actius de la societat per a finalitats privades i per tant ha de prendre precaucions per poder fer-ho. En cas d’utilitzar un vehicle…

Details

Els autònoms tenim clar que estem fent una bona estratègia de previsió social i ens estem assegurant el futur?

La majoria d’autònoms, i en són 3 Milions a l’estat espanyol, cotitzen per la base mínima que els donarà dret, a 850€/mensuals segons càlculs i norma actual. La tendència és que les pensions baixaran, amb els anys, per varis efectes: increment dels anys de càlcul de la vida laboral i increment de població en edat…

Details

¿Los autónomos tenemos claro que estamos haciendo una buena estrategia de prevención social y nos estamos asegurando el futuro?

La mayoría de autónomos, y son más de 3 millones en el estado español, cotizan por base mínima que, les dará derecho a 850e mensuales según los cálculos y la normativa actual. La tendencia es que las pensiones bajarán, con los años, por varios efectos: incremento de los años de cálculo de la vida laboral…

Details