Advocat Informa: la Clàusula sòl , acció de Lladó Grup Consultor per reclamar-la.

Com s’ha escrit en altres edicions de la nostra newsletter , la clàusula sòl de les hipoteques, aquella que marca el tipus d’interès mínim a aplicar a les nostres hipoteques encara que la clàusula de revisió pactada n’indiqui d’un d’inferior, està sent objecte d’importants pronunciaments judicials que en declaren la seva nul·litat i, per tant,…

Details

Abogado Informa: la Cláusula suelo, acción de Lladó Grupo Consultor para reclamarla.

Cómo se ha escrito en otras ediciones de nuestra newsletter, la cláusula suelo de las hipotecas, aquella que marca el tipo de interés mínimo a aplicar a nuestras hipotecas aunque la cláusula de revisión pactada indique uno de inferior, está siendo objeto de importantes pronunciamientos judiciales que declaran su nulidad y, por lo tanto, el…

Details

La UE acorda normativa aplicable al règim econòmic de les parelles de nacionalitats de diferents Estats

Divuit Estats membres de la UE, entre ells Espanya, han obtingut un acord sobre la normativa aplicable als règims de propietat dels matrimonis i de les parelles de fet registrades com a tals en els que intervenen situacions transfrontereres (per exemple, aquelles parelles compostes per nacionalitats de diferents Estats membres, que posseeixin propietats en un…

Details

La UE acuerda normativa aplicable al régimen económico de las parejas de nacionales de diferentes Estados.

Dieciocho Estados miembros de la UE, entre ellos España, han alcanzado un acuerdo sobre la normativa aplicable a los regímenes de propiedad de los matrimonios y de las parejas de hecho registradas como tales en los que intervienen situaciones transfronterizas (por ejemplo, aquellas parejas compuestas por nacionalidades de diferentes Estados miembros, que poseen propiedades en…

Details