Utilitzar la marca d’un competidor com “keyword” a google adwords no és una conducta deslleial

En una recent sentència del Tribunal Suprem es sosté que: -“No escau acudir a la Llei de Competència Deslleial per combatre conductes plenament compreses en l’esfera normativa de Marques”, ja que es considera que els resultats que proporciona Google AdWords quan s’utilitza la marca d’un competidor com keyword (“paraula clau”) són, en realitat, una alternativa…

Details

Utilizar la marca de un competidor como “keyword” en Google Adwords no es conducta desleal

En una reciente sentencia del Tribunal Supremo se sostiene que: -“No procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera normativa de marcas”, ya que se considera que los resultados que proporciona Google AdWords cuando se utiliza la marca de un competidor como keyword (“palabra clave”) son, en…

Details

Tractament dels acomiadaments en cas d’adjudicació de contractes a la baixa

El Tribunal Suprem (TS) obre la porta perquè puguin declarar-se com improcedents els acomiadaments per reducció de la contracta imposada en el plec. Una circumstància que, fins ara, permetia a la nova adjudicatària acudir a l’acomiadament per causes objectives. No obstant això, la sentència d’1 de febrer de 2017, admet que pugui exigir a l’empresa…

Details

Cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el registro laboral

Reciente sentencia respecto a trabajadores a tiempo completo. El pasado día 5 de abril se dio a conocer una reciente sentencia del Tribunal Supremo (núm. 246/2017 de 23/03/2017). Caso BANKIA) que contradice la hasta ahora doctrina mayoritaria de los Tribunales Superiores de Justicia, así como las otras sentencias de la Audiencia Provincial respecto a la…

Details

Canvi de criteri pel Tribunal Suprem respecte el registre de jornada

Recent sentència respetce als treballadors a temps complet. El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres sentències de l’Audiència Provincial respecte a l’obligació de registrar…

Details

REGISTRO DE JORNADA. CAMBIO DE CRITERIO POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN UNA RECIENTE SENTENCIA AL RESPETO DE TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO

El pasado día 5 de abril se dio a conocer una reciente sentencia del Tribunal Supremo (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Caso BANKIA) que contradice la hasta ahora doctrina mayoritaria de los Tribunales Superiores de Justicia, así como las últimas sentencias de la Audiencia Provincial al respeto de la obligación de registrar la jornada diaria de todos…

Details

REGISTRE DE JORNADA. CANVI DE CRITERI PEL TRIBUNAL SUPREM EN RECENT SENTENCIA AL RESPECTE DE TREBALLADORS A TEMPS COMPLET

El passat dia 5 d’abril es va donar a conèixer una recent sentència del Tribunal Suprem (núm. 246/2017 de 23/03/2017. Cas BANKIA) que contradiu la fins ara doctrina majoritària dels Tribunals Superiors de Justícia, així com les darreres sentències de l’Audiència Provincial al respecte de l’obligació de registrar la jornada diària de tots els treballadors.…

Details