Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal

Llei de la Segona oportunitat després de la reforma concursal El passat 26 de setembre va entrar en vigor l’esperada reforma de la Llei Concursal (duta a terme per la Llei 16/2022), abordant i modificant en gran manera tot el sistema concursal. Dins de les novetats, es reforma en profunditat el procediment de segona oportunitat,…

Details

Solvència financera de les empreses

Solvència financera de les empreses La solvència és un dels indicadors més importants de la salut financera tant d’una família com d’una empresa. Tenir la capacitat per retornar els deutes i fer front a les obligacions adquirides, és essencial per assegurar  l’estabilitat i la viabilitat econòmica a llarg termini. Què és la solvència financera? La…

Details

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup

Operacions vinculades i valoració d’operacions intragrup Les operacions entre empreses d’un mateix grup es consideren operacions vinculades i s’hauran de valorar a preus de mercat. Convé conèixer els principals aspectes que s’han de tenir en compte en aquests casos per evitar que Hisenda intervingui amb conseqüències molt perjudicials per al grup d’ empreses. Si Hisenda…

Details

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232.

Declaració d’Operacions vinculades. Model 232. Estan obligats a presentar el model 232 els contribuents de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol. Què és el model 232?…

Details

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència

Com redactar un testament per a evitar conflictes en una herència Redactar bé un testament implica tenir en compte terminis, nomenar els hereus i determinar com es repartiran els béns. Així, s’evitaran problemes amb l’ herència. Les últimes voluntats d’un mort plasmades en un testament poden acabar sent paper mullat si el document no està…

Details

Com protegir una Herència

Com protegir una Herència Acollir-se a unes bonificacions de l’Impost de Successions, canviar de residència, donar els béns abans d’heretar-los, recórrer a un desheretament són algunes de les mesures que puguin protegir una herència, contra la destral que suposa el pagament de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant). El gravamen varia en funció…

Details

Tipus de contractes afectats per la Reforma laboral 2022

Tipus de contractes afectats per la Reforma laboral 2022 Després de la recent reforma laboral, els tipus de contracte laborals a Espanya, han estat objecte de modificacions. El Reial decret llei 32/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat…

Details