Aspectes destacables del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018

Entre altres actuacions, la AEAT mantindrà al llarg de 2018 la execució d’una estratègia coordinada de lluita contra l’ocultació d’ingressos destacant, entre altres, les següents línies prioritàries de comprovació: Explotació de la informació obtinguda a través del SII en diferents fronts: detecció de contribuents amb un grau elevat d’incompliment; possibilitat d’utilitzar mecanismes d’anàlisi més complexos…

Details

Aspectos destacables del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018

Entre otras actuaciones, la AEAT mantendrá a lo largo de 2018 la ejecución de una estrategia coordinada de lucha contra la ocultación de ingresos destacando, entre otras, las siguientes líneas prioritarias de comprobación: Explotación de la información obtenida a través del SII en varios frentes: detección de contribuyentes con un grado elevado de incumplimiento; posibilidad…

Details