Derecho a las VACACIONES

El derecho a las vacaciones  está reconocido por todas las declaraciones universales de derechos y garantizan un descanso anual obligatorio y retribuido, no teniendo ningún recorrido las vacaciones opcionales. El artículo 40.2 de la Constitución Española garantiza el descanso necesario de los ciudadanos, así como el Estatuto de los Trabajadores (art. 38, descanso anual no…

Dret a les VACANCES

El dret a les vacances està reconegut per totes les declaracions universals de drets i garanteixen un descans anual obligatori i retribuït, no tenint cap recorregut les vacances opcionals. L’article 40.2 de la Constitució Espanyola garanteix el descans necessari dels ciutadans, així com l’Estatut dels Treballadors (art. 38, descans anual no inferior a 30 dies…

Acomiadament Procedent per ús indegut del mail

S’ha declarat, pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, procedent l’acomiadament d’un empleat per haver-se reenviat correus electrònics des del compte de l’empresa al seu email particular, així com haver imprès determinada informació de la companyia. Ha resultat determinant la claredat en la redacció de la normativa interna d’ús de mitjans electrònics que havia redactat…

És despesa deduïble la retribució del soci i administrador?

  Segueixen generant dubtes les conseqüències fiscals, laborals i retributives que comporta el càrrec d’alta direcció amb el càrrec d’administrador, sobretot en les petites i mitjanes empreses. Aquesta relació té un doble vincle amb la seva empresa, mercantil i laboral. Segons les sentències del Tribunal Suprem de l’any 2008, que van establir la famosa teoria…