Obligació de registre de la jornada diària dels treballadors i campanya d'inspecció de la Seguretat Social per al control del temps de treball i hores extraordinàries

En la nostra circular de gener de 2014 ja informàvem de l’obligatorietat del registre diari de la jornada i horari dels treballadors a temps parcial com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre. Aquesta obligació ja ha existit sempre al respecte dels treballadors que realitzen hores extraordinàries…

Obligación de registro de la jornada diaria de los trabajadores y campaña de inspección de la Seguridad Social para el control del tiempo de trabajo y horas extraordinarias

En nuestra circular de enero de 2014 ya informábamos de la obligatoriedad del registro de diario de la jornada y horario de los trabajadores a tiempo parcial como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de diciembre. Dicha obligación ya ha existido siempre al respecto de los trabajadores que realizan…