Jornada informativa sobre la Reforma Tributària a càrrec de Josep Cid

Exclusió de mòduls i societats civils i impost de societats La Reforma Tributària que es va dur a terme l’any 2015, afecta de manera substancial als empresaris persones físiques que tributen en mòduls, i ara el 2016 es veurà exclòs en un bon nombre d’ells d’aquest règim de tributació, afectant dita circumstància sense cap dubte…

El dret a l’oblit no afecta a les hemeroteques

El dret a l’oblit afecta als buscadors i no a les hemeroteques. El Suprem protegeix la recerca específica davant l’accés a la informació. El dret a l’oblit digital empara l’adopció de les mesures tècniques necessàries per evitar que les dades personals puguin estar indexades als buscadors d’Internet, però no pot passar el mateix amb els…

Comentaris a la resolució de la Dirección General de los registros y del notariado

Recentment, en data 30 de setembre de 2015, aquesta Direcció ha publicat una resolució on ve a establir, respecte a les retribucions dels administradors, segons es tracti d’òrgans unipersonals o col·legiats: Les regles que regeixen la remuneració dels administradors en la seva condició coma tals, no són les mateixes que les que ho fan per…

Sap vostè que… Amortització en més d’un torn de treball

Si hi ha elements en l’empresa que s’utilitzen durant més d’un torn de treball, es poden amortitzar més ràpidament que la resta de béns. Això es deu al fet que aquests elements sofreixen un major desgast que quan s’utilitzen en un sol torn de treball. Vostè pot beneficiar-se d’aquest incentiu calculant un nou coeficient d’amortització…