Hacienda está comprobando las dietas

La Agencia Tributaria está llevando a cabo una campaña de control de las Declaraciones de IRPF (Renta) de los ejercicio 2010, 2011, 2012 y 2013, haciendo una revisión de las retribuciones declaradas por las personas físicas como exentas EN CONCEPTO DE DIETAS, pretendiendo la Administración regularizar las situaciones que no se ajusten al marco legal,…

Hisenda està comprovant les dietes

L’Agència Tributària està duent a terme una campanya de control de les Declaracions d’IRPF (Renda) dels exercicis 2010,2011,2012 i 2013, fent una revisió de les retribucions declarades per les persones físiques com a exemptes EN CONCEPTE DE DIETES, pretenent l’Administració regularitzar les situacions que no s’ajusten el marc legal. És a dir, aquells imports que…

Sap vostè que… Les notificacions durant el mes d’agost es poden invalidar

L’Administració Tributària té la facultat de practicar notificacions en el mes d’agost, tot i que és bastant probable que durant aquest mes el contribuent estigui de vacances fora del seu domicili. Per tant no podrà rebre les notificacions, creant-li  indefensió. Una sentència recent del Tribunal Suprem, del 13 de maig de 2015, ha resolt un…

L’empresa catalana s’obra al capital

La duresa de la Gran Recessió ha canviat la forma de fer les coses en el món de l’empresa. La seva tradicional vocació cap a l’exterior s’ha completat amb una transformació que arriba per quedar-se: l’obertura del capital. Ara que sembla que s’ha perdut la por, exposarem les claus: El balanç: hi ha empreses que…

Despido por causa económica. Descenso de facturación

Si la empresa puede acreditar que los ingresos o las ventas se han reducido de forma continuada, podrá efectuar despidos alegando causas económicas. En este sentido, no es absolutamente imprescindible que tenga pérdidas. En este caso debe acreditar que durante tres trimestres seguidos el nivel de ingresos ordinarios o de ventas de cada trimestre es…

Acomiadament per causa econòmica. Descens de facturació

Si l’empresa pot acreditar que els ingressos o les vendes s’han reduït de manera continuada, podrà efectuar acomiadaments al·legant causes econòmiques. En aquest sentit, no és absolutament imprescindible que tingui pèrdues. En aquest cas s’ha d’acreditar que durant tres trimestres seguits el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes de cada trimestre és inferior al del…